กรีก-โรมัน(โอลิมเปีย)

สภาพภูมิประเทศของดินแดนกรีซเต็มไปด้วยภูเขาและเนินเขาซึ่งแบ่งแผ่นดินกรีซออกเป็นที่ราบหุบเขามากมาย ภูเขาเป็นอุปสรรคสำคัญในการติดต่อระหว่างผู้คนที่อยู่อาศัยตามที่ราบหุบเขาต่างๆ

learnwithmontina.com หมู่บ้านตามหุบเขาจึงปกครองเป็นอิสระต่อกัน สภาพการเมืองในดินแดนกรีซจึงมีลักษณะแตกแยกเป็นรัฐเล็กๆจำนวนมาก

ดินส่วนใหญ่ของกรีซเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ แม่น้ำในกรีซเป็นแม่น้ำสายสั้นๆในฤดูที่มีน้ำไหลมาก น้ำจะไหลเชี่ยวและพัดพาเอาดินที่อุดมสมบูรณ์ไป พื้นราบตามหุบเขาแม้มีความอุดมสมบูรณ์ แต่มีพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่สามารถเพาะปลูกได้มากนัก สภาพภูมิศาสตร์ของกรีซจึงไม่สามารถผลิตพืชผลเพียงพอกับจำนวนพลเมือง

แต่ในดินกรีซส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายแหลมยื่นไปในทะเล ชายฝั่งทะเลสามารถใช้เป็นอ่าวธรรมชาติสำหรับจอดเรือได้เป็นอย่างดี ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศจึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ชาวกรีกหันมาทำการค้าขายทางทะเลกับดินแดนอื่นๆอย่างกว้างขวาง ทำให้ชาวกรีกได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น อารยธรรมของอียิปต์ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ส่วนหมู่เกาะในทะเลอีเจียนที่สำคัญ คือ เกาะครีต(Crete) ซึ่งเป็นเกาะใหญ่อันดับ 1 และมีความสำคัญในฐานะเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมกรีก